Da Qing lüli - Duli cunyi (1905) revised version

律/lü 187 | Zhixing yudao 直行御道

凡午門外御道至御橋,除侍衛官軍、導從車駕出入,許於東西兩旁行走外,其餘文武百官、軍民人等非侍衛、導從,無故於上直行,及輒度御橋者,杖八十。若於宮殿中直行御道者,杖一百。守衛官故縱者,各與犯人同罪;失覺察者,減三等。若於御道上横過,係一時經行者,不在禁限。在外衙門龍亭,儀杖已設而直行者,亦准此律科斷。

條例/tiaoli 1

一、凡至下馬牌不下,而竟過者,笞五十。看守人役失於防範者,笞四十。

條例/tiaoli 2

一、凡遇祭祀日期,隨聖駕前引後護之大臣及侍衛,并有執事官員、拜唐阿等,於午門外騎馬前去時,頭等大臣令跟役三人,二等大臣令跟役二人,三等以下侍衛官員及拜唐阿等俱令跟役一人,騎馬行走。其無執事人等,俱不許騎馬。如有多帶跟役前行,無執事官員人等妄亂行走者,除即行赶逐外,仍將多帶跟役行走,并不應行走官員,指名參奏,照違制律治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄 | Content

第一部 | Mingli lü名例律

第二部 | Lilü 吏律

第三部 | Hulü 戶律

第四部 | Lilü 禮律

第五部 | Binglü 兵律

第六部 | Xinglü 刑律

第七部 | Gonglü 工律

第八部 | Zonglei總類

第九部 | Dubu zeli督捕則例

Index

propername

bookname

personname