Da Qing lüli - Duli cunyi (1905) revised version

條例/tiaoli 13

一、民人、蒙古、番子偸竊四項牲畜,以蒙古、内地界址為斷。如在内地犯竊,即照刑律計贓,分別首從辦理。若民人及打牲索倫、呼倫貝爾旗分另戶,在蒙古地方并青海、鄂爾多斯、阿拉善毘連之番地,以及青海等處蒙古、番子互相偸竊者,俱照蒙古例分別定擬,仍各按竊盜本例刺字。按:原奏云“在内地犯竊,照民人例計贓,分別首從科罪。在蒙古地方犯竊,俱照蒙古例,一二匹至九匹,分別發遣;十匹以上,不分首從,擬絞監候”,與現在蒙古例文大相懸殊。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄 | Content

第一部 | Mingli lü名例律

第二部 | Lilü 吏律

第三部 | Hulü 戶律

第四部 | Lilü 禮律

第五部 | Binglü 兵律

第六部 | Xinglü 刑律

第七部 | Gonglü 工律

第八部 | Zonglei總類

第九部 | Dubu zeli督捕則例

Index

propername

bookname

personname