Da Qing lüli - Duli cunyi (1905) revised version

律/lü 305 | Zongshi jueluo yishangqin bei'ou 宗室覺羅以上親被毆

凡宗室、覺羅而毆之者雖無傷,杖六十、徒一年;傷者,杖八十、徒二年;折傷以上本罪有於杖八十、徒二年者,加凡鬪二等。止杖一百、徒三年。緦麻以上兼毆、傷言,各遞加一等。止杖一百、流三千里。不得加入於死。篤疾者,絞監候;死者,斬監候

條例/tiaoli 1

一、凡宗室、覺羅在家安分,或有不法之徒借端尋釁者,仍照律治罪外,若甘自菲薄,在街市與人爭毆,如宗室覺羅,罪止折罰錢糧,其相毆者,亦係現食錢糧之人,一體折罰定擬,毋庸加等。若無錢糧可罰,即照凡鬪辦理。

條例/tiaoli 2

一、凡宗室、覺羅與人爭毆之案,除審明宗室、覺羅並未與人爭較,而常人尋釁擅毆者,仍照例治罪外,如輕入茶坊酒肆,滋事召侮,或與人鬪毆,先行動手毆人者,不論曾否腰繋黄紅帶子,其相毆之人即照尋常鬪毆一體定擬。其宗室、覺羅應得罪名,刑部按例定擬,犯該軍流徒罪者,照例鎖禁拘禁;犯該笞杖,應否折罰錢糧之處,交宗人府酌量犯案情節,如情罪可惡者,在宗人府實行責打,不准折罰。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄 | Content

第一部 | Mingli lü名例律

第二部 | Lilü 吏律

第三部 | Hulü 戶律

第四部 | Lilü 禮律

第五部 | Binglü 兵律

第六部 | Xinglü 刑律

第七部 | Gonglü 工律

第八部 | Zonglei總類

第九部 | Dubu zeli督捕則例

Index

propername

bookname

personname