Da Qing lüli - Duli cunyi (1905) revised version

律/lü 410 | Bianming yuanwang 辯明冤枉

凡内外問刑衙門辯明冤枉,須要開具本囚所枉事蹟,實封奏聞,委官追問其冤情得實,被誣之人依律改正,所枉之罪坐原告誣告、原問官吏。以故失入罪論。○若罪囚無冤枉,朦朧辯明者,杖一百、徒三年。既曰朦朧,則原告、原問官為其誣矣。若所誣罪重於杖一百、徒三年者,以故出入人罪論。所辯之人知情,與朦辯同罪如原犯重,止從重論,不知者不坐。

條例/tiaoli 1

一、法司凡遇一應稱冤調問,及各衙門奏送人犯,如有冤枉及情罪有可矜疑者,即與辯理,具奏發落,毋拘成案。若明知冤枉,不與辯理者,以故入人罪論。

條例/tiaoli 2

一、法司遇有重囚稱冤,原問官員輒難辯理者,許該衙門移文會同三法司堂上官辯理。果有冤枉及情可矜疑者,奏請定奪。

條例/tiaoli 3

一、凡在外審理事件,應照案内人犯籍貫,批委該管地方官審理明白,申詳完結,既經批委,不得反覆,改批別屬。如果情事未明,務須詳細指駁,倘原問官仍復朦混申詳,即題參議處,另委別官審理。若督撫等官將事理已明之案,故生枝節,屡行批駁,遲延不結者,亦交該部議處。

條例/tiaoli 4

一、凡審理事件,除事涉兩邑,或案情重大,發審之初,即委員會審者,仍令會同審詳外,其因承審錯誤,另委別官審理者,專責委員虚心質訊,毋庸原問官會審。至定案後,如原問官果有徇私枉斷,故出故入情弊,仍照例參處。或其供情疏漏,或援引拘泥,誤出無心,經委員改正者,照審處錯誤例議處。

條例/tiaoli 5

一、命盜案件,經該督撫、臬司駁審,除案情重大,須該知府赴省審理,或係委派會審,仍聽該督撫隨時酌量辦理外,如果案情與原招並無出入,即由附省知府審轉,仍許原審知府一體列銜申詳。倘審理錯謬,關係重大者,即將承審之州縣,及率轉之知府,一併開參,照例分別議處。

條例/tiaoli 6

一、凡處決人犯,有臨刑時呼冤者,奏聞覆鞫。如審明實有冤抑,立為申雪,將原審官參奏,照例懲治。如係妄行翻異,冀延顯戮,除原犯斬罪仍即處斬外,如原犯絞罪者,亦改為斬罪,即行正法。

條例/tiaoli 7

一、各首督撫,除事關重大,案涉疑難,應行提審要件,或奉旨發交審辦,以及民人控告官員營私枉法、濫刑斃命各案,俱令率同司道等親行研審,並司道等官接受所屬控詞,遇有前項各情,或經上司批發之案,亦即親提審辦,間有戶婚、田土案件,頭緒紛繁,必須酌派妥員代為查審者,於結案時,仍由該司道等官覆勘,定擬具詳,不得僅委屬員承審外,其餘上控之件,訊係原問各官業經定案,或案雖未定,而有抑勒畫供、濫行羈押,及延不訊結,並書役詐贓舞弊情事,如在督撫處具控,即發交司道審辦。或距省較遠,即發交該管守巡道審辦。如在司道處具控,即分別發交本屬知府,或鄰近府州縣審辦。如在府州處具控,即由該府州親提審辦。概不准覆交原問官,並會同原問官辦理。審明後,按其罪名,係例應招解者,仍照舊招解;係例不招解者,即由委審之員詳結。其有委審之後,復經上控者,即令各上司衙門親提研鞫,不得復行委審。若命盜等案尚未成招,尋常案件尚無堂斷,而上控呈詞内又無抑勒畫供,濫行羈押,及延不訊結,並書吏詐贓舞弊各等情,應即照本宗公事未結絶者,發當該官司追問律,仍令原問官審理;該管上司,仍照律取具歸結緣由勾銷。倘有應親提而委審,或應親提委審,而發交原問衙門者,即令該督撫指名嚴參,交部照例議處。其所委之員,若有瞻徇聽囑等弊,亦即嚴參治罪。該督撫有違例委審者,亦照例議處。至於刁健之徒,本無冤抑,或因負罪受懲,掩飾己非,捏款誣控,或因鬪毆、婚姻、田宅等事,不赴本管官控理,輒赴上司衙門架詞妄控者,仍按律治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄 | Content

第一部 | Mingli lü名例律

第二部 | Lilü 吏律

第三部 | Hulü 戶律

第四部 | Lilü 禮律

第五部 | Binglü 兵律

第六部 | Xinglü 刑律

第七部 | Gonglü 工律

第八部 | Zonglei總類

第九部 | Dubu zeli督捕則例

Index

propername

bookname

personname