HDSLXB

1811諭。給事中陸言奏請敕禁非刑一摺。所奏甚是。問刑衙門。遇有應加刑鞫之處。本有一定制度。若私造非刑。任意殘酷。必至損折肢體。戕害性命。殊失國家欽恤之意。摺內所稱鸚哥架天平架等名目。皆非刑典所應有。必係外省州縣任意創為。因而相習成風。該給事中諒非憑虛臆說。著各省督撫嚴行飭禁。如有此等刑具。概令毀除。儻嗣後再有私行造用者。立即叅辦。以儆殘酷。又諭。勒保奏查明刑部枷號重輕尺寸。俱符定例。惟遵照定例尺寸。枷面較大。板片較薄。不能堅固等語。刑部枷號。因舊例尺寸較大。以符二十五斤之數。則板片厚不及一寸。木插厚僅三四分。難以經久。枷號封條亦易破裂。且犯人兩手不能及口。難於飲食。自應量為變通。著照勒保等所議。將枷號即定為長二尺五寸。闊二尺四寸。總以例載二十五斤為準。刑部即纂入則例。並將現有枷號。悉照新定尺寸更正。以歸畫一。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname