HDSLXB

條例/tiaoli 21

軍犯在配復犯徒罪者。分別枷號。徒一年者。於配所枷號一月。每等遞加五日。復犯流罪。及復犯軍罪。輕於原犯罪名。或與原犯罪名相等者。即照原犯罪名加等調發。若復犯軍罪。重於原犯罪名者。即照復犯罪名加等調發。各加枷號一月。罪至極邊煙瘴者。發遣新疆。酌撥種地當差。 [謹案此條道光十五年因原例軍犯在配復犯軍流罪者。均照逃軍一體辦理。其在配復犯罪名重於原犯者。未經議及。是以增定。彼時正在調劑新疆遣犯。將復犯至極邊煙瘴應發新疆者。改發雲貴兩廣極邊煙瘴充軍。加枷號三月。二十四年新疆遣犯照舊發往。仍復原例。 ]

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname