HDSLXB

條例/tiaoli 4

旗下另戶人等。因犯逃人匪類及別項罪名。發遣黑龍江等處。並奉天甯古塔黑龍江等處旗人。發遣各處駐防當差者。三年後果能悔罪改過。即入本地丁冊。擇其善者挑選匠役披甲。給予錢糧。三年內不行改過。及已過三年造入丁冊後復行犯罪者。即改發雲南等省。奉天甯古塔黑龍江等處人犯。解送刑部轉發。其各省駐防人犯。就近移交該省督撫解往應發省分充配。該將軍於彙題一年內收到人犯。數目本內。一併彙題。至奉旨發遣旗下另戶內。如有行兇為匪者。該將軍另行請旨辦理。 [謹案此條原載督捕則例。乾隆三十七年移附此律。添入並奉天甯古塔黑龍江等處旗人發遣各省駐防當差者二語。嘉慶十一年。又於復行犯罪句下。增銷除旗檔句。]

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname