HDSLXB

條例/tiaoli 15

凡直隸各省八旗滿洲蒙古漢軍行追贓罰侵挪等項銀兩穀石。該督撫將追完庫存銀兩。於本年內解部。如不起解。刑部將承追督催各官、並出結之布政司等官題叅。從重治罪。其各省督撫各旗都統。務於年底將已未完數目。備造清冊二本。奏聞送部查覈。如逾限不完及不造冊具題。將怠玩各官送叅。交與該部查議。若督撫都統徇庇屬員。不行送叅。該部將該督撫都統指名題叅。 [謹案此條雍正三年定。乾隆五年。查例無將承追等官治罪之條。應載吏兵二部處分則例。此條刪。]

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname