HDSLXB

條例/tiaoli 3

在京在外應行追贓人犯。除監守盜及搶奪竊盜之贓。並過失殺人應追埋葬銀兩。仍照各本例分別辦理外。但有還官贓物值銀十兩以上。著監追半年。勘實力不能完者。開具本犯情罪輕重。監追年月久近。贓數多寡。按季彙題。請旨定奪。其入官贓二十兩以上。給主贓三十兩以上。亦著監追半年。不及前數。著監追三月。勘實力不能完。俱免著追。一面取結請豁。一面定地解配發落。毋庸聽候部覆。其應監追半年者。除人犯先行發落外。在內由刑部。在外由督撫。仍各於嵗底彙題一次。 [謹案此條道光十二年改定。]

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname