HDSLXB

1712議准。外省知州知縣。如有虧欠錢糧。該督撫審明。即著落該犯家產變賠。如係旗員。該督撫勒限查明家口。備造清冊。取具該地方官不致容隱遺漏印結解部。刑部按冊交與該旗查追。儻有不肖問官。以侵欺審作挪移。或將伊任所家產嚇索殆盡。並聽該犯任意將奴僕放出為民。及私自藏匿者。將承問嚇索出結造冊各官。並失察各上司。一併題叅。從重治罪。至該犯有無房地家口。該旗自應嚴查追變。如有在屯莊偷賣房地。謊稱借貸親戚者。一經發覺。將該管官亦照例題叅。從重治罪。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname