HDSLXB

1728諭。據鑲藍旗漢軍都統等。將許煓供出一應借伊銀兩人等開錄具奏。大凡此等追比之事。亦當量其情事。若果借券中有憑據者。尚可令其賠還。再如上司官員挾制勒索者。此係干犯國家貪婪之項。亦屬理應追比。至若並無文券中保。止據一面之詞。遽令著落賠還。深為悖謬。許煓先經供出沈廷正收伊銀兩。及行詢問。而許煓之挾讎畏刑誣賴情節。一一顯露。不但此一端也。其曾因親友情誼餽送數十百金者。若照伊所供著落賠償。其中或遇外任人員。雖實未收受。一不承認。勢必至於來京對質。彼稍有餘力之人。誰肯為此數十百金來京質審。無可奈何。止得承認賠償。則是科斂眾人之銀錢。代此等貪婪犯官賠墊。是屬何心。此乃斷不可行之事。八旗內如有類此事件。既無借券中保。捏稱欠伊銀兩開錄具呈者。斷不可准。彼既拕欠銀兩不能完納。 自有彼應得之罪也。著通行曉諭八旗大臣。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname