HDSLXB

1774諭。前因內外各官員名下有攤賠代賠銀兩。及八旗綠營兵丁內有祖父應賠銀兩。於子孫所得餉銀內坐扣者。此項銀兩。究屬因公。特令軍機大臣查明未完數目。酌量加恩。茲據分別開單具奏。內已經離任各員應賠銀兩。據報家產盡絕及無可著追者。七十一案。共未完銀十七萬四千九百餘兩。八旗綠營兵丁應行坐扣餉銀者。七十八案。計應扣銀十九萬三百餘兩。又原任都統索諾木策凌等大員六員。共未完十九萬七千七十餘兩。因已經治罪查抄。無力完繳。一併開單請旨。朕詳加披閱。此等應賠銀兩。有關帑項。本應著落照數完繳。第念各員等緣事降革離任後。業據各該旗籍結報家產盡絕。並查明無力完繳。而兵丁等所得餉銀。為數有限。若再行坐扣。未免生計拮据。其另單所開之原任大員六員。俱治罪查抄。無可著追。著將查出各該員名下未完應賠銀兩。及兵丁應扣餉項。共銀五十五萬九千八百餘兩。一併加恩概行豁免。以示朕格外施仁曲加優恤至意。嗣後因公 覈減借欠等項。及該員本係分賠代賠。地方官查明。結報家產盡絕無力完繳者。並著照例題豁。毋庸再於同案各員名下攤追。用溥恩施而昭體恤。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname