HDSLXB

1794諭。刑部奏直隸省拏獲盜犯曹先等分別斬梟一案。楊際春陳祥生主僕二人。均被車夫吳洛全等謀害。殊堪憐憫。所失銀兩。於獲犯後經官追起。亦屬有名無實。所有吳洛全車輛馬匹。即應一併給予事主家屬領回。該部何必按例稱變價入官。該督原請將車輛馬匹入官之處。辦理亦覺鄙吝。嗣後凡有竊盜各案。其查出盜賊名下貲財什物。俱給予事主收領。不必入官。著為令。又諭。前經降旨。各省盜案。如原贓未能起獲。即著該管地方官罰賠。嗣恐正盜未獲。先令州 縣賠出贓銀。地方官規避罰賠。必有諱盜滅贓情弊。復降旨嗣後遇有盜案。即應嚴緝正盜。審明贓數。查追給主。如已經獲盜而原贓不能起獲。仍著該管官罰賠示懲。原因地方官平時既不能實力巡查。及遇有盜案。又不肯認真緝捕。以致小民被盜。贓項久懸。終歸無著。若事主係殷商大賈。即盜贓無獲。生計尚可不致竭蹶。如係中人小戶。惟仗經紀營生。一經被劫。即為數無多。已足罄其家產。是以罰令地方官賠繳。以示懲儆。但近據吉慶拏獲盜犯常 二等一案。未起贓銀四百餘兩。著令該縣賠繳。尚屬力所能辦。至如本月書麟奇豐額所奏尹二等一案。贓數至一千九百餘兩。又查前據郭世勳奏。梁亞容贓數多至萬餘。若亦責成該處州縣按數賠給。其勢必至日久懸宕。而閭閻小民。以盜贓未獲。豈敢向地方官索賠。甚至不肖州縣。或以罰賠盜贓為名。採買科派。及需索鹽當陋規。在被劫小民。仍不能得獲原贓。地方良善。徒滋擾累。而不肖州縣。轉得為肥橐之計。豈不有名無實。嗣後遇有盜案。該督撫總當嚴督所屬實力緝捕。務得原贓。即時起獲。速給事主。其盜犯行劫之後。眾人俵分。如遇贓數較多者。每犯俱可分銀數百金。一時豈能費用蕩盡。若將盜犯立時緝獲。原無難起贓給主。即有業經花費者。亦必為數有限。責令地方官賠給。自屬易辦。如盜犯實已遠颺。不能立時起獲。而贓數又復較多。該督撫等即當覈其緝盜勤惰。分別贓數責令著賠。總之有治人。無治法。惟在該督撫隨時整飭。覈實辦理。庶州縣等知所勸懲。而被盜小民。不致拕延受累。方為妥善。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname