HDSLXB

條例/tiaoli 13

凡發遣哈密所屬塔爾納沁、蔡巴什湖、兩處種地人犯。照烏魯木齊、伊犂之例。按其原犯輕重。分別定限。三年五年無過者。辦事大臣查明。奏請為民。就近發撥安西宜禾等州縣地方管束。仍造冊報部。其改撥為民之後。如有脫逃為匪情事。仍照新疆在配遣犯一例問擬。 [謹案此條乾隆四十二年定。嗣於五十三年奏准。安西州已改歸內地。未便將外遣人犯撥入為民。宜禾雖近哈密。亦係烏魯木齊所屬。烏魯木齊等處遣犯。已於徒流遷徙地方門內。定有分別十年五年後種地為民之例。此條業已不用。今刪。]

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname