HDSLXB

1744議准。乾隆八年議定。除律載緣坐犯屬。原係有罪之人。及強竊盜案內免死減等並罪應軍流者。俱仍嚴查僉發外。其他軍流等犯。如果本夫情願攜帶妻室。或其夫不願、而妻妾願從者。或本夫情願攜帶、妻妾背義不願從夫者。俱行僉發。不准託故規避。如無以上情節。概令免僉。亦不得妄提並解。今查外省承辦此等案件。雖該犯稱係無妻。猶必將鄰里親族查取供結入招。雖該犯稱係不願攜帶妻妾。猶必將無辜婦女提訊親供聲敘。儻事隸隔屬。更須往返移查。文案空繁。累延滋甚。嗣後除緣坐犯屬。及強竊盜家屬。例應僉遣者。仍嚴查僉發外。其他軍流等犯。止訊本夫。如情願帶往者。令其開具年貌。一同僉發。其妻妾果有背義不從。必須該犯親告。方准提解。如本夫已供不願攜帶。悉聽自便。其本夫不願而妻妾願隨者。報明地方官造冊一體隨行。毋庸豫先特提妻妾訊問。其訊係無妻者。即據供為定。毋庸另行取結。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname