HDSLXB

1767議准。軍流人犯身故者。除妻子不願回籍。並情罪重大。會赦不准放還外。其餘應令回籍。原有定例。但發遣烏魯木齊新疆等處給予兵丁為奴之犯。原與內地軍流人犯不同。新例俱令僉帶妻子。定以年限。查無過犯。准其入籍為民。本屬國家矜恤罪囚。以資邊疆戶役之至意。此等遣犯。如年限已滿。業經准入民籍之後。本犯身故。其妻子既入籍為民。自應照例辦理。毋庸另為置議。至未滿例限以前。如有本犯身故者。若照舊例將其妻子遞解回籍。則官有往返迎接之煩。其妻子亦有跋涉道路之苦。且殊非新疆地方孳生戶口之意。請將此等妻子。即照年限已滿例。准入民籍。一體安插。不必復令為奴。至本犯未抵遣所。中途病故。與已經抵配安置者不同。其妻子自應酌加區別。嗣後未到配所。本犯身故之妻子。其有到配已近。妻子因離家窵遠不願回籍。或子已年長。堪任力作。自願到配為民者。令地方官訊明。仍令發往。即入於各該處民籍安插耕種。不必令其為奴。如有寡妻弱子。不任力作。或自願回籍者。應令地方官照例遞回原籍。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname