HDSLXB

1742諭。數月以來。雨澤稀少。朕宵旰靡甯虔誠祈禱。雖得微雨。未為霑足。從前因天時亢旱。曾降旨清理刑獄。今著刑部將在部各案。內有牽連待質者。有輕罪情可矜原者。或應省釋。或應末減。會同都察院大理寺。悉心詳覈。妥議具奏。至於直隸山東河南三省。目下雨暘不均。亦著照此例行。嗣後各省。凡遇災眚之年。著該撫將清理刑獄之處。奏聞請旨。又諭。今年上下兩江被水情形。非常年可比。朕宵旰焦勞。凡極撫綏之道。亦屢經籌畫矣。今又思周禮荒政。載有緩刑之條。是舉行矜恤之典。亦感召和氣之一端。現在江蘇安徽兩省。秋審人犯中。有情有可原。當在矜疑之列者。或多年緩決。不至正法。久繫囹圄者。皆應減等完結。以示因災恤刑之意。著大學士會同刑部。詳閱招冊。分別妥擬具奏。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname