HDSLXB

1746諭。古帝王治天下之道。以省刑薄賦為先。朕臨御以來。愛育黎庶。惟日孜孜。於茲十年矣。仰荷天祖眷佑。海宇乂安。萬民樂業。朕心慶慰。特沛曠典。與民休息。上年夏月頒發諭旨。將天下正賦。普免一周。是閭閻已均被惠澤矣。惟念各省獲罪之犯。於上年勾到之後。現在羇禁囹圄者。雖伊等孽由自作。法無可寬。而其中情事不同。輕重亦有差別。國家赦宥之典。或因行慶施惠。或因水旱為憂。閒一舉行。今朕哀矜庶獄。不忍令其淹滯圜扉。所有刑部及各省已經結案監禁人犯。除情罪重大。及常赦不原者。毋庸辦理外。其餘著大學士會同刑部。酌量分別。請旨減等發落。其軍流徒杖以下。一併分析減等完結。俾伊等同霑肆赦之恩。勉圖自新之路。以副朕協中欽恤本懷。又諭。朕特行赦宥之典。將刑部及各省已經結案人犯。令大學士會同該部。酌量案情。請旨分別減等發落。軍流徒罪以下人犯。一併分析減等完結。後經大學士等。將已經定案者。分別辦理。其各省審題案件經法司衙門駮詰。尚未題覆者。凡自乾隆十一年正月初三日以前。羇禁人犯。仍准於該督撫定案之日。分別減等。惟是外省人犯。該督撫審題。法司指駮者。既得邀恩。而在外督撫指駮未結者。其犯罪羈禁年月。同在恩旨以前。亦應一體霑恩。著將在外督撫指駮。未結各案。及恩旨以前。已經督撫定案。尚未題達者。自乾隆十一年正月初三日以前。並令刑部覈明。仍著大學士會同該部。分別減免請旨。其各省所有尚未具題之案。著該督撫於題本內。將事在恩旨以前之處聲明。法司隨本分別請旨。又諭。朕此次西巡。輿蹕所經。兵民歡慶。惟念圜扉之中。不得一體霑恩。朕心深為惻然。著將直隸山西二省本年正月初三日恩旨以後。所有軍流以下人犯。令該督撫分別情罪。請旨減等發落。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname