HDSLXB

1801諭。御史鄭敏行奏請定觸犯父母發遣人犯不准援赦之例一摺。此等遣犯。向例皆不准援赦。嗣於乾隆六十年查辦發遣人犯。欽奉皇考高宗純皇帝特旨。如查詢伊祖父母父母願令其回籍者。即准釋回。敬繹聖意。子孫違犯教令。其祖父母父母送官發遣。或係出於一時氣忿。及至子孫遠戍。後來未必不心存繫念。是以皇考特諭有仍願子孫回家者。准其援赦。係曲體天下為祖父母父母者之心。並非於曾犯忤逆之人稍有寬宥。自當永遠遵行。乃該御史摺內。稱彼時皇考因次年即值歸政之期。法外施仁。尤屬措詞失體。我皇考矜慎庶獄。六十年如一日。此事特溥如天之仁。推而及於庶民愛子之至情。於歸政何涉。該御史輒冒昧摭陳乎。至該御史既知以孝治天下。豈有皇考欽定例條輕言更易之理。所有觸犯父母發遣人犯。如遇恩赦。傳詢各犯祖父母父母。有願伊子孫回家者。仍欽遵皇考諭旨。准其釋回。以符孝治天下之義。儻赦回後再有忤逆情事。一經呈告。即當加倍治罪。至前定父母已故准令釋回條例。係彼時軍機大臣所議。原未允協。忤逆發遣之人。若謂伊父母已故。不致再有忤逆情事。即准釋回。殊非情理。況該犯於親在時。既敢於違犯。失其歡心。又安望其依戀墟墓之誠耶。此一條著即刪去。仍遵例不赦。又欽奉恩詔。除十惡及謀故殺不赦外。犯法婦人。盡予赦免。又諭。京師自本月初旬連日大雨。永定河決口四處。中頂南頂及南苑一帶。俱經淹浸。猶幸決口處。尚距盧溝橋南五六里。若再嚮北衝決。則京城及圓明園皆被水患。是上天於降災示儆之中。仍寓仁愛垂慈之意。叩感之餘。朕心益深兢惕。向來偶遇雨澤愆期。清理庶獄。以冀感召和甘。因思旱潦同一災祲。此次雨水連綿。居民屋宇。多有淹浸。而囹圄之中。蒸溼尤甚。殊堪憫惻。著刑部查明各省軍流以下各案。無論已結未結。在配在途。概行分別減等發落。其因事牽涉拘繫候質各犯。亦速行訊明省釋。至尋常案件。並著即行完結。毋得稍遲。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname