HDSLXB

1811諭。朕此次西巡。駐蹕五臺。闓澤覃敷。同霑渥惠。因思清理庶獄。予以自新。亦恩施所宜逮。著加恩將山西省軍流以下人犯。分別情節。減等發落。又諭。直隸軍流以下人犯。亦著加恩交該督分別情罪。減等發落。又諭。近以京畿望澤孔殷。設壇祈禱。尚未渥沛甘膏。豫東二省疆吏。亦均奏報缺雨。朕心深為焦急。因思清理庶獄。亦感召和甘之一端。著刑部即將部中審擬軍流以下官常各犯。分別 奏明減等辦理。其因事牽涉拘繫候質各犯。速即審明省釋。尋常案件。亦著速行完結。毋得稽滯。其豫東二省。並著一體遵照辦理。又諭。刑部具奏京城普被甘霖。遵例停止軍流減等一摺。前因京畿一帶雨澤稀少。豫東二省。亦俱奏報缺雨。降旨交刑部清理庶獄。將軍流以下各犯分別減等。並著豫東二省一體遵照辦 理。以冀感召祥和。甘膏速沛。本月十三日以後。連次得雨。四野均霑。朕於二十二日躬詣三壇報祀。仍復默籲神庥。旋即陰雲密布。朕禮成回園。途閒大雨滂沱。已極優渥。自昨夜至今。連宵達旦。復廉纖未已。仰見昊慈眷注。誠切感孚。實深欽慰。所有此次減等發落之軍流以下人犯。如照向例即於二十二日停止。尚非朕仰荷天恩推和布澤之意。著加恩再行展限三日。並著豫東二省。亦一律遵照。於得雨三日之後停止。嗣後遇有祈禱雨澤。酌減軍流以下案犯。俱著於大沛甘霖三日之後。再行截止。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname