HDSLXB

1838諭。京師入夏以來。雨澤稀少。疊經降旨設壇祈禱。復親詣黑龍潭拈香。得雨數次。未能霑足。宵旰焦思。時深殷盼。朕惟清釐庶獄。亦足感召和甘。從前京畿雨澤愆期。曾降旨將軍流以下人犯減等發落。茲宜再頒寬典。用廣法外之仁。除積賊及各省軍流以下人犯。此次毋庸一律查辦外。著刑部即將直隸一省。及部中審擬軍流等罪。已未到配官常各犯。詳查原案。無論遠年近年。擇其情有可原者。開單具奏。候朕量加寬宥。其上年失足脫肩致落亭頂之鑾儀衞校尉張士英一犯。姑念事出無心。加恩貸其一死。並減等發落。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname