HDSLXB

條例/tiaoli 16

誤殺秋審緩決一次例准減等之案。並戲殺擅殺鬪殺情輕。及救親情切。傷止一二處各犯。覈其情節。秋審時應入可矜者。如有祖父母父母老疾應侍。及孀婦獨子伊母守節已逾二十年。該督撫查取各結。聲明具題。法司隨案覈覆。聲請留養。其餘各案。秋審並非應入可矜。並誤殺緩決一次不准減等者。該督撫於定案時。止將應侍緣由聲明。不必分別應准不應准字樣。統俟秋審時取結報部。刑部會同九卿覈定。入於另冊進呈。恭候欽定。至夫毆妻致死。並無故殺別情。應行留養承祀之案。亦照鬪殺例、分別情罪輕重辦理。朝審案件。一體遵行。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname