HDSLXB

條例/tiaoli 9

凡鬪毆及戲誤殺人之犯。奉旨准其存留養親者。將該犯枷號兩月責四十板。仍令該地方官酌量該犯情由輕重。以傷至數處及金刃致死者為重傷。以傷非金刃、又止一二處。並戲殺誤殺為輕傷。如係有力之家。 情重者。追銀五十兩。情輕者。追銀三十兩。如果貧難無力之人。情重者。追銀二十兩。情輕者。追銀十兩。給予死者家屬養贍。該督撫先將該犯情重情輕有力無力之處。於應侍疏內一併聲明。儻有假捏情弊。除本犯仍照原擬外。查報之地方官。及捏結之鄰保族長人等。俱照捏報軍流留養例、 分別議處治罪。 [謹案此二條。係乾隆五十三年將前數條修併。]

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname