Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 19 | Gongyuehu ji furen fanzui 工樂戶及婦人犯罪 (Committing Crimes by Government Artisans, Musicians, and Women)

凡工匠、樂戶犯流罪者,三流並決杖一百,留住拘役四年。若欽天監天文生習業已成,能專其事,犯流及徒者,各決杖一百,餘罪收贖。犯謀反、逆、叛緣坐應流,及造畜蠱毒、採生、折割人、殺一家三人,家口會赦猶流及犯竊盜者,不在留住之限。餘罪收贖,謂犯杖一百、流三千里者,決杖一百,贖銅錢三十貫。杖一百、徒三年者,決杖一百,贖銅錢一十八貫之類。餘條准此。其婦人犯罪應決杖者,姦罪去衣受刑,餘罪單衣決罰,皆免刺字。若犯徒、流者,決杖一百,餘罪收贖。

條例/tiaoli 1

一、內府匠作犯該監守常人盜、竊盜、掏摸、搶奪者,俱問罪,送發工部做工、炒鐵等項。其餘有犯徒、流罪者,拘投,住支月糧;笞、杖,准令納鈔。

條例/tiaoli 2

一、在京軍民、各色匠役,犯該雜犯死罪,無力做工,徒、流罪拘役,俱住支月糧;笞、杖,納鈔或的決。若犯竊盜、掏摸、搶奪,一應情重者,亦擬炒鐵等項發落,不在拘役之限。民匠仍刺字充警。

條例/tiaoli 3

一、兩京工部各色作頭,犯該雜犯死罪,無力做工,與侵盜、誆騙、受財枉法,徒罪以上者,依律拘役,滿日俱革去作頭,止當本等匠役。若累犯不悛,情犯重者,監候,奏請發落。杖罪以下與別項罪犯,拘役,滿日仍當作頭。

條例/tiaoli 4

一、太常寺廚役,但係訐告詞訟及因人連累,問該笞、杖罪名者,納鈔,仍送本寺著役。徒罪以上,及姦盜、詐偽,并有誤供祀等項,不分輕重,俱的決做工,改撥光祿寺應役。

條例/tiaoli 5

一、太常寺、光祿寺廚役,私自逃回原籍潛住,許里甲人等首官解部,不許津貼盤纏。若在原籍中途及到部,挾詐誆騙告害人者,問罪,立案不行,逃回至三次以上者,問發口外為民。

條例/tiaoli 6

一、樂戶雜犯死罪,無力做工,流罪,依律決杖一百,拘役四年;徒、杖、笞罪,俱不的決,止擬拘役滿日,著役。若犯竊盜、掏摸、搶奪等項,亦刺字充警。

條例/tiaoli 7

一、教坊司官俳,精選樂工演習聽用。若樂工投託勢要,挾制官俳,及抗拒不服拘喚者,聽申禮部送問,就於本司門首枷號一箇月,發落。若官俳徇私聽囑,放富差貧,縱容四外逃躲者,叅究治罪,革去職役。

條例/tiaoli 8

一、各處樂工縱容女子擅入王府,及容留各府將軍、中尉在家行姦,并軍民、旗校人等,與將軍、中尉賭博,誆哄財物,及擅入府內,教誘為非者,俱問發邊衛充軍,該管色長革役。

條例/tiaoli 9

一、凡天文生有犯,查係習業已成,能專其事者,笞、杖,有力納鈔,無力的決;徒、流,依律決杖一百,餘罪收贖;雜犯死罪,拘役五年,滿日照舊食糧充役。其例該充軍者,將所犯徒、杖依律決杖收贖,革去衣巾,量給月糧三分之一,拘役終身。如軍罪遇宥,亦照舊食糧充役。其竊盜、掏摸、搶奪,應刺字充警,并例該永遠充軍,及習業未成,未能專事者,不分輕重罪名,悉照本等律例科斷。

條例/tiaoli 10

一、凡欽天監官為事,請旨提問,與文職運炭等項一例問斷。該為民者,送監仍充天文生身役;該充軍者,備由奏請定奪。其有不由天文生出身者,悉照例革職發遣。

條例/tiaoli 11

一、婦人有犯姦盜、不孝,并審無力,與樂婦各依律決罰。其餘有犯笞、杖,并徒、流、雜犯死罪,該決杖一百者,審有力,與命婦、軍職正妻,俱令納鈔。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname