Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 26 | Fanzui gongtao 犯罪共逃 (Fleeing Together after Committing Crimes)

凡犯罪共逃亡,其輕罪囚能捕獲重罪囚而首告,及輕、重罪相等,但獲一半以上首告者,皆免其罪。謂同犯罪事發,或各犯罪事發而共逃者,若流罪囚能捕死罪囚,徒罪囚能捕流罪囚首告;又如五人共犯罪在逃,內一人能捕二人而首告之類,皆得免罪。若損傷人及姦者,不免,仍依常法。其因人連累致罪,而罪人自死者,聽減本罪二等。謂因別人犯罪連累以得罪者,如藏匿、引送、資給罪人,及保勘供證不實,或失覺察、關防鈐束,聽使之類,其罪人非被刑殺而自死者,又聽減罪二等。若罪人自首告及遇赦原免,或蒙特恩減罪收贖者,亦准罪人原免減等贖罪法。謂因罪人連累以得罪,若罪人在後自首告,或遇赦恩全免,或蒙特恩減一等、二等,或罰贖之類,皆依罪人全免減等收贖之法。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname