Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 3 | Bayi 八議 (The Eight Deliberations)

一曰議親。謂皇家袒免以上親及太皇太后、皇太后緦麻以上親,皇后小功以上親,皇太子妃大功以上親。

二曰議故。謂皇家故舊之人,素得侍見,特蒙恩待日久者。

三曰議功。謂能斬將奪旗,摧鋒萬里;或率眾來歸,寧濟一時;或開拓疆宇,有大勳勞,銘功太常者。

四曰議賢。謂有大德行之賢人君子,其言行可以為法則者。

五曰議能。謂有大才業,能整軍旅、治政事,為帝王之輔佐、人倫之師範者。

六曰議勤。謂有大將吏謹守官職,早夜奉公;或出使遠方,經涉艱難,有大勤勞者。

七曰議貴。謂爵一品及文武職事官三品以上、散官二品以上者。

八曰議賓。謂承先代之後為國賓者。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname