Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 31 | Qinshu xiangwei rongyin 親屬相為容隱 (Mutual Concealment by Relatives)

凡同居,同,謂同財共居親屬,不限籍之同異,雖無服者,亦是。若大功以上親,謂另居大功以上親屬。及外祖父母、外孫、妻之父母、女婿,若孫之婦、夫兄弟及兄弟妻,有罪相為容隱;奴婢、雇工人為家長隱者,皆勿論。

若漏泄其事及通報消息,致令罪人隱匿逃避者,亦不坐。謂有得相容隱之親屬犯罪,官司追捕,因而漏泄其事,及暗地通報消息與罪人,使令隱避逃走,故亦不坐。

其小功以下相容隱及漏泄其事者,減凡人三等;無服之親,減一等。謂另居小功以下親屬。

若犯謀判以上者,不用此律。謂雖有服親屬,犯謀反、謀大逆、謀叛,但容隱不首者,依律科罪。故云不用此律。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname