Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 8 | Wenwuguan fan sizui 文武官犯私罪 (Committing Private Crimes by Civil or Military Officials)

凡文官犯私罪,笞四十以下,附過還職;五十,解見任別敘;杖六十,降一等;七十;降二等;八十,降三等;九十,降四等;俱解見任。流官,於雜職內敘用,雜職,於邊遠敘用。杖一百者,罷職不敘。

若軍官有犯私罪,該笞者,附過收贖;杖罪,解見任,降等敘用;該罷職不敘者,降充總旗;該徒、流者,照依地里遠近,發各衛充軍。若建立事功,不次擢用。

若未入流品官及吏典有犯私罪,笞四十者,附過各還職役;五十,罷見役別敘;杖罪,並罷職役不敘。

條例/tiaoli 1

一、文職官吏、舉人、監生、生員、冠帶官、義官、知印、承差、陰陽生、醫生,但有職役者,犯贓、犯姦并一應行止有虧,俱發為民。

條例/tiaoli 2

一、文武官吏人等犯罪,例該革去職役,遇革者,取問明白,罪雖宥免,仍革去職役,各查發當差。

條例/tiaoli 3

一、[萬曆]十四年九月本部題,奉聖旨:「軍官、軍人犯徒、流罪,律免刺。以後文職官一體行。其餘但以盜論,及襍犯斬、絞、准徒的,俱盡本法,刺字,著為例。」欽此。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname