Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

條例/tiaoli 5

一、各處司、府、州、縣、衛所等衙門主文、書算、快手、皂隸、總甲、門禁、庫子人等,久戀衙門,說事過錢,把持官府,飛詭稅糧,起滅詞訟,陷害良善及賣放強盜,誣執平民,為從,事發有顯跡,情重者,旗軍問發邊衛,民并軍丁發附近,俱充軍。情輕者,問罪,枷號一箇月。縱容官員,作罷軟黜退。失覺察者,照常發落。若各鄉里書飛詭稅糧二百石以上者,亦問發邊衛充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname