Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 66 | Qihui zhishu yinxin er tiao 棄毀制書印信第二條 (Discarding or Destroying Imperial Edicts or Official Seals, Article Two: [Losing Imperial Edicts])

凡遺失制書、聖旨、符驗、印信、巡牌者,杖九十,徒二年半。若官文書,杖七十。事干軍機錢糧者,杖九十,徒二年半。俱停俸責尋。三十日得見者,免罪。

若主守官物,遺失簿書,以致錢糧數目錯亂者,杖八十。限內得見,亦免罪。

其各衙門吏典考滿替代者,明立案驗,將元管文案交付接管之人。違者,杖八十。首領官吏不候交割,符同給由者,罪亦如之。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname