Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 70 | Louxie junqing dashi 漏泄軍情大事 (Divulging Important Military Information)

凡聞知朝廷及總兵將軍調兵討襲外蕃,及收捕反逆賊徒機密大事,而輙漏泄於敵人者,斬。若邊將報到軍情重事而漏泄者,杖一百,徒三年。仍以先傳說者為首;傳至者為從,減一等。

若私開官司文書印封看視者,杖六十。事干軍情重事者,以漏泄論。

若近侍官員漏泄機密重事於人者,斬。常事,杖一百,罷職不敘。

條例/tiaoli 1

一、在京、在外軍民人等,與朝貢夷人私通徃來,投託管顧,撥置害人,因而透漏事情者,俱問發邊衛充軍。軍職有犯,調邊衛,帶俸差操。通事并伴送人等,係軍職者,從軍職之例;係文職者,革職為民。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname