Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 82 | Renhu yiji weiding 人戶以籍為定 (Households Should Be Established according to the Registers)

凡軍民、驛竈、醫卜、工樂諸色人戶,並以籍為定。若詐冐脫免,避重就輕者,杖八十。其官司妄准脫免,及變亂版籍者,罪同。

若詐稱各衛軍人,不當軍民差役者,杖一百,發邊遠充軍。

條例/tiaoli 1

一、軍戶子孫畏懼軍役,另開戶籍,或於別府、州、縣入贅寄籍等項,及至原衛發冊清勾買囑原籍官吏、里書人等,捏作丁盡戶絕回申者,俱問罪。正犯發煙瘴地面,里書人等發附近衛所,俱充軍;官吏參究治罪。

條例/tiaoli 2

一、各處衛所并護衛、儀衛司官軍、舍餘人等及竈戶,置買民田,一體坐泒糧差。若不納糧當差,致累里長包賠者,俱問罪;其田入官。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname