Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 135 | Nuoyi chuna 那移出納 (Diverting [Items] in Expenditures or Receipts)

凡各衙門收支錢糧等物,已有文案勘合。若監臨主守不正收、正支,那移出納,還充官用者,並計贓,准監守自盜論。罪止杖一百,流三千里,免刺。

若不給半印勘合,擅出權帖,或給勘合,不立文案放支,及倉庫不候勘合,或已奉勘合,不附簿放支者,罪亦如之。

其出征鎭守,軍馬經過去處,行糧草料,明立文案,即時應付,具數開申合干上司准除,不在擅支之限。違者,杖六十。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname