Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 148 | Yinman ruguan jiachan 隱瞞入官家產 (Concealing Household Goods That Go to the Government)

凡抄沒人口財產,除謀反、謀叛及姦黨,係在十惡,依律抄沒,其餘有犯,律不該載者,妻子、財產不在抄沒入官之限。違者,依故入人流罪論。

若抄劄入官家產而隱瞞人口不報者,計口,以隱漏丁口論。若隱瞞田土者,計田,以欺隱田糧論。若隱瞞財物、房屋、孳畜者,坐贓論,各罪止杖一百。所隱人口、財產並入官。罪坐供報之人。

若里長同情隱瞞,及當該官吏知情者,並與同罪。計所隱贓,重者,坐贓論,全科。

受財者,計贓,以枉法各從重論。失覺舉者,減三等,罪止笞五十。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname