Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 260 | Disong gongwen di er tiao 遞送公文第二條 (Delivering Government Documents, Article Two: [Damaged Documents])

凡鋪兵遞送公文,若磨擦及破壞封皮,不動元封者,一角笞二十,每三角加一等,罪止杖六十。若損壞公文,一角笞四十,每二角加一等,罪止杖八十。若沉匿公文及拆動元封者,一角丈六十,每一角加一等,罪止杖一百。若事干軍情機密文書,不拘角數,即杖一百。有所規避者,各從重論。其鋪司不告舉者,與犯人同罪。若已告舉,而所在官司不即受理施行者,各減犯人罪二等。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname