Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 274 | Chengchai zhuan guji ren 承差轉雇寄人 (Receiving Assignments but Hiring or Sending Others to Perform Them)

凡承差起解官物、囚徒、畜產,不親管送,而雇人、寄人代領送者,杖六十。因而損失官物畜產,及失囚者,依律各從重論。受寄、受雇人,各減一等。

其同差人自相替放者,各笞四十。取財者,計贓,以不枉法論。若事有損失者,亦依損失官物及失囚律追斷,不在減等之限。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname