Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 290 | Jieqiu 劫囚 (Rescuing Prisoners by Force)

凡劫囚者,皆斬。但劫即坐,不須得囚。若私竊放囚人逃走者,與囚同罪。至死者,減一等。雖有服親屬,與常人同。竊而未得囚者,減二等。因而傷人者,絞。殺人者,斬。為從,各減一等。

若官司差人追徵錢糧,勾攝公事,及捕獲罪人,聚眾中途打奪者,杖一百,流三千里。因而傷人者,絞。殺人及聚至十人,為首者,斬;下手致命者,絞;為從,各減一等。其率領家人隨從打奪者,止坐尊長。若家人亦曾傷人者,仍以凡人首從論。

條例/tiaoli 1

一、凡官司差人追徵錢糧,勾攝公事,并捕獲罪人,但聚眾至十人以上,中途打奪,為從者,如係親屬并同居家人,照常發落。若係異姓,同惡相濟,及槌師打手,俱發邊衛充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname