Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

條例/tiaoli 1

一、凡號稱喇唬等項名色,白晝在街撒潑,口稱聖號,及總甲、快手、應捕人等,指以巡捕勾攝為由,各毆打平人,搶奪財物者,除真犯死罪外,犯該徒罪以上,不分人多人少,若初犯一次,屬軍衛者,發邊衛充軍,屬有司者,發口外為民。雖係初犯,若節次搶奪及再犯、累犯笞、杖以上者,俱發原搶奪地方,枷號一個月,照前發遣。若里老、鄰佑知而不舉,所在官司縱容不問,各治以罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname