Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 414 | Tuliuren tao 徒流人逃 (Criminals under Penal Servitude or Life Exile Running Away)

凡徒、流、遷徙囚人役限內而逃者,一日笞五十,每三日加一等,罪止杖一百,仍發配所。其徒囚照依元犯徒年,從新拘役。役過月日,並不准理。

若起發已斷決徒、流、遷徙、充軍囚徒,未到配所,中途在逃者,罪亦如之。

主守及押解人不覺失囚者,一名杖六十,每一名加一等,罪止杖一百。皆聽一百日內追捕。提調官及長押官,減主守及押解人罪三等。限內能自捕得,或他人捕得,若囚已死及自首,皆免罪。故縱者,各與囚同罪。受財者,計贓,以枉法從重論。

條例/tiaoli 1

一、凡問發充軍人犯逃回,原犯真犯死罪免死充軍者,照依原問死罪處決。雜犯死罪以下充軍者,初犯,問罪,枷號三箇月,仍發本衛;再犯,枷號三箇月,調極邊衛。若犯至三次,通係著伍以後者,即依守禦官軍律,絞。其有在逃遇赦者,不分初犯、再犯,俱免枷號,仍發原衛;三犯,亦併論擬絞,奏請定奪。

條例/tiaoli 2

一、各處有司,起解逃軍并軍丁及充軍人犯,量地遠近,定立程限,責令管送。若長解縱容在家,遷延不即起程,違限一年之上者,解人,發附近;正犯,原係附近,發邊衛,原係邊衛,發極邊衛分;各充軍。

條例/tiaoli 3

一、凡問發[直隸][延慶][保安]二州為民人犯,但有在逃者,俱問罪,改發[遼東][自在][安樂]二州。若發[自在][安樂]二州逃回者,枷號三箇月,照舊解發;再逃者,照前枷號,改發極邊衛分充軍。其在逃遇赦者,亦不准宥免,照舊解發。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname