Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

條例/tiaoli 1

一、凡問發充軍人犯逃回,原犯真犯死罪免死充軍者,照依原問死罪處決。雜犯死罪以下充軍者,初犯,問罪,枷號三箇月,仍發本衛;再犯,枷號三箇月,調極邊衛。若犯至三次,通係著伍以後者,即依守禦官軍律,絞。其有在逃遇赦者,不分初犯、再犯,俱免枷號,仍發原衛;三犯,亦併論擬絞,奏請定奪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname