Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 432 | Yuqiu wuzhi pingren 獄囚誣指平人 (Prisoners Falsely Accusing Innocent Persons)

凡囚在禁,誣指平人者,以誣告人論。其本犯罪重者,從重論。

若官吏鞫問獄囚,非法拷訊,故行教令誣指平人者,以故入人罪論。

若追徵錢糧,逼令誣指平人代納者,計所枉徵財物,坐贓論,其物給主。

其被誣之人,無故稽留三日不放回者,笞二十,每三日加一等,罪止杖六十。

若鞫囚而證佐之人不言實情,故行誣證,及化外人有罪,通事傳譯番語不以實對,致罪有出入者,證佐人減罪人罪二等。謂證佐人不說實情,出脫犯人全罪者,證佐人減犯人全罪二等。若增減其罪者,亦減犯人所得增減之罪二等之類。通事與同罪。謂化外人本有罪,通事符同傳說出脫全罪者,通事與犯人同得全罪。若將化外人罪名增減傳說者,以所增減之罪坐通事。謂如化外人本招承杖六十,通事傳譯增作杖一百,即坐通事杖四十。又如化外本人招承杖一百,通事傳譯減作笞五十,即坐通事笞五十之類。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname