Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 433 | Guansi churu renzui 官司出入人罪 (Officials Exonerating the Guilty or Implicating the Innocent)

凡官司故出入人罪,全出、全入者,以全罪論。謂官吏因受人財,及法外用刑,將本應無罪之人而故加以罪,及應有罪之人而故出脫之者,並坐官吏以全罪。法外用刑,如用火燒烙鐵烙人,或冬月用冷水澆淋身體之類。

若增輕作重,減重作輕,以所增減論。至死者,坐以死罪。謂如其人犯罪,應決一十而增作二十之類,謂之增輕作重,則坐以所增一十之罪。其人應決五十而減作三十之類,謂之減重作輕,則坐以所減二十之罪。餘准此。若增輕作重,入至徒罪者,每徒一等,折杖二十;入至流罪者,每流一等,折徒半年;入至死罪已決者,坐以死罪。若減重作輕者,罪亦如之。

若斷罪失於入者,各減三;失於出者,各減五等。謂鞫問獄囚,或證佐誣指,或依法拷訊,以致招承,及議刑之際,所見錯誤,別無受贓情弊,及法外用刑,致罪有輕重者,若從輕失入重,從重失出輕者,亦以所剩罪論。並以吏典為首,首領官減吏典一等,佐貳官減首領官一等,長官減佐貳官一等科罪。

若囚未決放,及放而還獲,若囚自死,各聽減一等。謂故入及失入人笞、杖、徒、流、死罪,未決,其故出及失出人笞、杖、徒、流、死罪,未放,及放而更獲,若囚人自死者,於故出入及失出入人罪上,各聽減一等。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname