Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 434 | Bianming yuanwang 辨明寃枉 (Reversing Unjust Judgments)

凡監察御史、按察司辯明寃枉,須要開具所枉事迹,實封奏聞,委官追問得實,被誣之人,依律改正,罪坐原告、原問官吏。

若事無寃枉,朦朧辯明者,杖一百,徒三年。若所誣罪重者,以故出入人罪論。所辯之人知情,與同罪;不知者,不坐。

條例/tiaoli 1

一、法司凡遇一應稱冤調問,及東廠、錦衣衛奏送人犯,如有寃枉及情罪有可矜疑者,即與辯理,具奏發落,毋拘成案。若明知寃枉,不與辯理者,以故入人罪論。

條例/tiaoli 2

一、法司遇有重囚稱寃,原問官員輒難辯理者,許該衙門移文,會同三法司、錦衣衛堂上官,就於京畿道會同辯理。果有寃枉及情罪有可矜疑者,奏請定奪。

條例/tiaoli 3

一、凡大、小問刑衙門,凡鞫問囚犯,務要叅酌情法。如果情重例合,應該發遣者,方許定擬充軍。不許偏任喜怒,移情就例。其撫按官凡遇各該所屬衙門申詳充軍人犯,亦要虛心叅酌,必須法當其罪,方允定衛發遣。如於例有牽合,即便駮回改擬,照常發落。其各該司府、州、縣但遇五年一次差官審錄之期,一應充軍人犯,除已經解發著伍外,其餘不分曾否詳允,及雖曾經定衛,尚未起解者,逐一開送審錄官處審錄。其經審錄官辯釋者,務要遵照發落,不許原問官偏抝阻撓。如有好名立威,酷法害人者,聽撫按、審錄官,各指實叅奏。

條例/tiaoli 4

一、題為欽恤事。該本部查節年霜降朝審暨五年熱審事例,矜疑兩項之外,開有詞人犯再行問理。本部每年熱審,查無有詞,既經恤審相同,亦應比例量准,再開有詞勘問一例。如無枉抑,仍舊監候。果有別情,請旨辯豁,等因具題。奉聖旨:「各犯情可矜疑的,都饒死,發邊衛充軍。篤疾的,放了。有詞的,准行再問。今後每年照這例行,毋得拘泥成案,以辜朝廷好生之意。」欽此。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname