Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 443 | Tuqiu bu yingyi 徒囚不應役 (Prisoners Sentenced to Penal Servitude Failing to Perform Labor Services)

凡鹽場、鐵冶拘役徒囚,應入役而不入役,及徒囚因病給假,病已痊可,不令計日貼役者,過三日笞二十,每三日加一等,罪止杖一百。

若徒囚年限未滿,監守之人故縱逃回,及容令雇人代替者,照依囚人應役月日,抵數徒役,並罪坐所由。受財者,計贓,以枉法從重論。仍拘徒囚,依律論罪貼役。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname