Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 326 | Baogu xianqi 保辜限期 (The Period of Responsibility for Crimes)

凡保辜者,責令犯人醫治。辜限內,皆須因傷死者,以鬬毆殺人論。謂毆及傷,各依限保辜。然傷人,皆須因毆乃是。若打人頭傷,風從頭瘡而入,因風致死之類,以鬬毆殺人科罪。

其在辜限外,及雖在辜限內,傷已平復,官司文案明白,別因他故死者,各從本毆傷法。謂打人頭傷,不因頭瘡得風,別因他病而死者,是為他故,各依本毆傷科罪。若折傷以上,辜內醫治平復者,各減二等。墮胎子死者,不減。辜內雖平復,而成殘廢、篤疾,及辜限滿日不平復者,各依律全科。

手足及以他物毆傷人者,限二十日。

以刃及湯、火傷人者,限三十日。

折跌肢體及破骨、墮胎者,無問手足、他物,皆限五十日。

條例/tiaoli 1

一、鬬毆傷人,辜限內不平復,延至限外。若手足、他物、金刃及湯火傷,限外十日之內;折跌肢體及破骨墮胎,限二十日之內;果因本傷身死,情真事實者,方擬死罪,奏請定奪。此外,不許一概濫擬凟奏。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname