Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 329 | Ou zhishi ji benguan zhangguan 毆制使及本管家長 (Striking Imperial Emissaries or One's Own Head Officials)

凡奉制命出使而官吏毆之,及部民毆本屬知府、知州、知縣,軍士毆本管指揮、千戶、百戶,若吏卒毆本部五品以上長官,杖一百,徒三年。傷者,杖一百,流二千里。折傷者,絞。若毆六品以下長官,各減三等。毆佐貳官、首領官,又各遞減一等。減罪輕者,加凡鬬一等。篤疾者,絞;死者,斬。

若流外官及軍民、吏卒毆非本管三品以上官者,杖八十,徒二年。傷者,杖一百,徒三年。折傷者,杖一百,流二千里。毆傷五品以上官者,減二等。若減罪輕,及毆傷九品以上官者,各加凡鬬傷二等。

其公使人在外,毆打有司官者,罪亦如之。從所屬上司拘問。

條例/tiaoli 1

一、凡因事聚眾,將本管及公差勘事、催收錢糧等項一應監臨官毆打綁縳者,俱問罪,不分首從,屬軍衛者,發極邊衛分充軍;屬有司者,發口外為民。若止是毆打,為首者,俱照前充軍為民問發。若是為從與毀罵者,武職并總小旗,俱改調衛所;文職并監生、生員、冠帶官、吏典、承差、知印,革去職役為民;軍民、舍餘人等,各枷號一箇月發落。其本管并監臨官,與軍民人等飲酒、賭博、宿娼,自取凌辱者,不在此例。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname