Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 344 | Ou qi qianfu zhi zi 毆妻前夫之子 (Striking Sons of Wives by Their Former Husbands)

凡毆妻前夫之子者,謂先曾同居,今不同居者。減凡人一等。同居者,又減一等。至死者,絞。

若毆繼父者,亦謂先曾同居,今不同居者。杖六十,徒一年。折傷以上,加凡鬬傷一等。同居者,又加一等。至死者,斬。

其故殺及自來不曾同居者,各以凡人論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname