Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 385 | Zhacheng neishi deng guan 詐稱內使等官 (Deceitfully Claiming to Be Palace Attendants or Other Officials)

凡詐稱內使及都督府、四輔、諫院等官,六部、監察御吏、按察司官,在外體察事務,欺誑官府,扇惑人民者,斬。知情隨行者,減一等。其當該官司知而聽行,與同罪;不知者,不坐。

若詐稱使臣乘驛者,杖一百,流三千里。為從者,減一等。驛官知而應付者,與同罪;不知情失盤詰者,笞五十。其有符驗而應付者,不坐。

條例/tiaoli 1

一、凡詐冒內官親屬、家人等項名色,恐嚇官司,誆騙財物者,除真犯死罪外,其餘枷號一箇月,發邊衛充軍。所在官司畏徇故縱,不行擒拏者,各治以罪。

條例/tiaoli 2

一、凡詐充錦衣衛、旗校,假以差遣體訪事情、緝捕盜賊為由,占宿公館,妄拏平人,嚇取財物,擾害軍民者,除真犯死罪外,徒罪以上,枷號一箇月,發邊衛充軍;杖罪以下,亦枷號一箇月發落。所在官司阿從故縱者,各治以罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname