Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

Lifen bazi zhiyi 例分八字之義(以、准、皆、各、其、及、即、若)

以者,與真犯同,謂如監守貿易官物,無異真盜,以枉法論,以盜論,除名刺字,罪至斬絞,並全科。

准者,與真犯有間,謂如准枉法,准盜論,但准其罪,不在除名刺字例,罪止杖一百、流三千里。

皆者,不分首從,一等科罪,謂如監臨主守職役同情,盜所監守官物,併贓滿數皆斬之類。

各者,彼此同科此罪,謂如諸色人匠,撥赴內府工作,若不親自應役,雇人冒名,私自代替及替之人,各杖一百之類。

其者,變於先意,謂如論八議罪犯,先奏請議,其犯十惡,不用此律之類。

及者,事情連後,謂如彼此俱罪之贓,及應禁之物則沒官之類。

即者,意盡而復明,謂如犯罪事發在逃者,眾證明白,即同獄成之類。

若者,文雖殊而會上意,謂如犯罪時未老疾,事發時老疾,以老疾論。若在徒年限內老疾者,亦如之之類。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname