Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 12

一、沿邊、沿海旗軍、舍餘,犯該監守、常人盜、竊盜,掏摸搶奪,至徒罪以上者,俱送總兵官處,查撥缺人,墩臺守哨。年限滿日,疏放。若總兵官截殺等項不在,就行本處巡撫、巡按或分巡官,一體查撥,仍行總兵官處知會。其別項徒罪以上者,有力納米等項;無力,巡哨。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname